Κλινική Χρησιμότητα

Το MSI εμφανίζεται σε περίπου 15% των ασθενών με καρκίνο του παχέος  εντέρου και πιο συχνά στο στάδιο ΙΙ (~20%) σε σύγκριση με το στάδιο ΙΙΙ (~11%) και το στάδιο IV (~3,5%). Ωστόσο, το MSI έχει παρατηρηθεί και σε άλλες μορφές καρκίνου, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Cancer MSI Prevelance Histology
Breast <%1, unless occuring in young women with HNPCC -
Cervical %5 Advanced Cancers
Colorectal cancer %15 All cancers
Endometrial Up to %33' 40% of endometrioid tumours and 2% of serous tumours.
Gastric %15 All cancers
Glioma %0-33 Controversial data. Pediatric, young adults
Head and Neck Cancer None -
Hepatocellular <%1 -
Lung Cancer <%1 -
Melanoma %2-77 Inconsistent data
Ovarian %10 All cancers
Pancreatic and Periampullary %1 in sporadic PDAC, %10 in cancers of periampullary area All cancers
Prostate Cancer Up to %12 Advanced stage cancers
Renal cell carcinoma None -
Sarcoma None -
Sebaceous skin tumors %25 All cancers
Thyroid %1 All cancers

Οι πληροφορίες για την κατάσταση του MSI είναι πολύτιμες για:

  • Τον καθορισμό της πρόγνωσης σε ασθενείς με καρκίνο παχέος εντέρου (ΚΠΕ) σταδίου ΙΙ.
  • Τον προσδιορισμό ασθενών με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης Κληρονομούμενου Μη-Πολυποδιακού Καρκίνου Παχέος Εντέρου (Σύνδρομο Lynch). 
  • Την επιλογή ασθενών με ένδειξη για ανάλυση OncotypeDX® ΚΠΕ.
  • Την πρόβλεψη της θεραπείας 5-FU.
  • Την ανταπόκριση στην ανοσοθεραπεία.