Κλινική Χρησιμότητα

Οι αναστολείς PARP (PARP inhibitors-PARPi) είναι μια πρόσφατη θεραπευτική προσέγγιση στον καρκίνο που στοχεύει τα ένζυμα Poly(ADP)Ribose Polymerases (PARP) τα οποία  έχουν καθοριστικό ρόλο στην επιδιόρθωση βλαβών του μονόκλωνου DNA.

Έχει αποδειχθεί ότι οι σωματικές μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο των ωοθηκών είναι βιολογικοί δείκτες ευαισθησίας στους αναστολείς των PARP.