Meme Kanseri, Kolorektal Kanser, Tiroit Kanseri, Melanom ve Böbrek Hücreli Karsinom gibi çeşitli kalıtsal kanser tiplerinden sorumlu mutasyonların tespiti için günümüzde genetik testler yapılabilmektedir.

Kademeli genetik testler, meme kanseri genlerinde patojenik varyantları olan ailelerin yalnızca %31'inde kullanıldı


Genekor Bilimsel Ekibi tarafından "Meme kanseri genlerinde patojenik varyantları olan ilk ailelerin sadece %31'inde kullanılan kademeli genetik test" konulu çalışma, ESMO 2022'de doktor Ziogas Dimitrios (Patalog-Onkolog A Onkoloji) tarafından bir poster şeklinde sunuldu. Clinic Laiko Atina Genel Hastanesi) ve Giassas Stylianos (Patolog-Onkolog, Müdür B, Onkoloji Kliniği, Iasso Hastanesi).

Kademeli genetik testler, meme kanseri genlerinde patojenik varyantları olan ailelerin yalnızca %31'inde kullanıldı

Genekor Bilimsel Ekibi tarafından "Meme kanseri genlerinde patojenik varyantları olan ilk ailelerin sadece %31'inde kullanılan kademeli genetik test" konulu çalışma, ESMO 2022'de doktor Ziogas Dimitrios (Patalog-Onkolog A Onkoloji) tarafından bir poster şeklinde sunuldu. Clinic Laiko Atina Genel Hastanesi) ve Giassas Stylianos (Patolog-Onkolog, Müdür B, Onkoloji Kliniği, Iasso Hastanesi).

 

Bu çalışmanın amacı, patojenik/olası patojenik varyantları (PV'ler/OPV'ler) olan meme kanseri hastalarının ailelerinde kademeli aile testinin (CFT) klinik kullanımını ve uygulamasını incelemektir.

 

Meme kanserli 1785 hastadan oluşan bir toplulukta, 362 hastada (%20.3) PV'ler/OPV'ler bulundu. Spesifik olarak pozitif hastaların %52,2'si yüksek, 25.1%’i orta ve 22.7% ‘I  düşük penetrasyonlu kanser duyarlılık genlerinde bulgulara sahipti. Tüm ailelerde BDT önerilmesine rağmen, 113 aileden 117 kişi (%31,2) genetik testlere devam etti. Ailede genetik olarak etkilenmiş ilk birey ile  birinci derece akrabaların yaş ortalamaları sırasıyla 46 ve 40 yıldı (p<0,0001). CFT yapılan birinci derece akrabaların %70'i kadındı ve 105/117'si (%89.7) asemptomatikti. Kademeli test için ortalama süre 9 aydı.

 

Test edilen 117 kişiden sırasıyla %42.7, %36.7 ve %20.6'sı ailede genetik olarak etkilenmiş ilk bireyin çocukları, kardeşleri ve ebeveynleriydi. Toplamda, test edilen birinci derece akrabaların %53.0'ında (62/117) ailesel PV/OPV tespit edildi. Verilerimiz, yüksek riskli genlerde pozitif bulguları olan ailelerde CFT'nin çoğunlukla (104/113, %91,4) yapıldığını göstermektedir, ancak bunlar yüksek riskli genlerde PV/OPV'li ilk ailelerin yalnızca %55,0'ını (104/189) temsil etmektedir. .

 

13.09.2022
Change cookies consent Revoke cookies consent