Genekor, moleküler onkolojide, kişiselleştirilmiş tedavi için en yüksek kalitede hizmetler sunarak prognoza, öngörmeye ve tanı koymaya odaklanır

Genekor Hakkinda


Yolculuğumuz 2007'de başlamıştır ve Moleküler Onkoloji sektöründe en yüksek kalitede hizmetler sunmak için sürekli olarak büyümekteyiz. Hastalara ve doktorlara uygulanabilir bilgi sunmak için moleküler onkoloji ve sağlık hizmetlerinin kalitesi konusunda aynı vizyonu paylaşan tutkulu bir takımdır.

Amacımız hastaların, tanı konulmasından tedavi seçimine kadar olan yolculuklarını kişiselleştirmek ve Kalıtsal Kanser Sendromlarına yatkınlıklarını ortaya çıkarıp bunlara yanıt vermektir.

Genekor, güncel teknolojiler ve günlük klinik uygulamalardaki analizlerle birlikte, nihai amacı olan kanser tedavisinde devrim yaratmak için dünya çapında genişleyerek aktif bir şekilde uluslararası varlığını oluşturmaktadır.

Genekor klinik uzmanlığının odak noktaları:

 • Hedeflenen Tedaviye Yanıt
 • Farmakogenetik
 • Kalıtsal Kanser Tayini (Meme Kanseri, Kolon Kanseri, Tiroit Kanseri, Pankreas Kanseri, vb.)
 • Yeni özgünTeknolojik Platformlar(OncotypeDX BreastTM, OncotypeDX ColonTM, OncotypeDX ProstateTM, HerediGENETM, PrIMeTMPCA3TM)

GeneKor'un uzman laboratuvarları, ESYD tarafından ISO 15189: 2012 (Sertifika No. 822) ile akredite edilmiş ve TUV NORD tarafından ISO 9001:2015 (Sertifikasyon No. 041150049), ELOT ISO/IEC 27001:2013 (Cert.No 048190009) ve Avrupa Moleküler Genetik Kalite Ağı (EMQN * ) ve Ulusal Dış Kalite Değerlendirmesi Servisi (UK NEQAS *).

GeneKor S.A. personeli, hekimlere ve hastalarına analizler ve öneriler sunabilen, uluslararası alanda tanınan ve yayınları bulunan kurul onaylı bilim insanları ve doktorlardan oluşur Dolayısıyla, GeneKor mevcut tüm moleküler biyoloji analizlerini gerçekleştirebilecek durumdadır. GeneKor, çeşitli uzmanlık alanlarına mensup hekimlere, hastalarının tedavi ihtiyaçlarını kişiye göre uyarlayabilecekleri araçlar sunmaktadır.

GeneKor’da, sağlık sektöründeki bilimsel gelişmeleri sürekli takip ederek, laboratuvar ekipmanımızı güncelleyerek ve doğruluk ve güvenilirlik seviyemizi en üst düzeye çıkararak kendimizi en yüksek kalitede hizmet sunmaya adamış bulunuyoruz.

GeneKor, iş birliği yaptığı ülke sayısını artırma yönündeki nihai hedefiyle uluslararası alandaki varlığını etkin biçimde oluşturmaktadır. Stratejik hedefimiz, hekimlere her zaman en güncel, güvenilir ve modern araçları sunmak için bünyemize sürekli olarak yeni teknoloji platformları ve analizleri katmaktır.

Anahtar kelimeler

GeneKor Yönetim ve Bilim Ekibi, Moleküler Hizmetler alanında en yüksek kaliteyi sunmaya odaklıdır.

 • GeneKor'un özelleştirilmiş laboratuvarları E.SY.D (Hellenic Akreditasyon Sistemi) tarafından ELOT EN ISO15189:2012 (Sertifika No. 822) tarafından akredite edilmiştir.
 • GeneKor I.A.E.'nin uzman laboratuvarları, ilgili E.P.E.D eklerinde göründükleri şekliyle ELOT EN ISO 15189:2012 (no. 822-6) standartlarına göre MGI teknolojisi (otomatik veri hazırlama sistemi ve dizileme için yeni genetik analiz) ile BRCA1 ve BRCA2 gen mutasyonlarının tespiti için sertifikalandırılmıştır. (Resmi Akreditasyon Kapsamı).

 • TUV NORD HELLAS tarafından ISO 9001:2015 (Sertifika No. 041150049) ile sertifikalanmıştır.
 • TUV NORD HELLAS tarafından ELOT ISO/IEC 27001:2013 (Sertifika No. 048190009) ile sertifikalanmıştır.
 • Servislerimiz aşağıdaki programların yeterlilik testlerine (PT) katılım sonucu güvence altındadır:
  • CAP (Amerikan Patologlar Birliği).
  • Harici Kalite Güvencesi EMQN (Avrupa Moleküler ve Genetik Kalite Ağı).
  • UKNEQAS –ICC & ISH (United Kingdom National External Quality Assessment Services, Immunohistochemistry & In-situ Hybridization).
  • GenQA (Genomics Quality Assessment).

 

 

Genekor harici kalite değerlendirme tarafından aşağıdaki testlerden sertifikalarını almıştır:

 • BRCA1 & BRCA2 genlerinde mutasyon saptaması (Gen 1 ve 2'de Göğüs Kanseri şüphesi) – EMQN & CAP
 • Somatik mutasyon saptaması (EGFR, BRAF, KRAS, KIT, NRAS, HRAS & PDGFRA genleri) – CAP, EMQN & GenQA
 • DNA Mikrosatellit İnstabilitesi saptaması (MSI) - GenQA
 • ALK geninin yeniden düzenlenmesinin saptanması ve miktar tayini – UKNEQAS (ICC&ISH)
 • HER2/neu geninin aşırı ekspresyonunun saptanması ve miktar tayini - UKNEQAS (ICC&ISH)

Sertifikalar Dosyaları

Geneva Medical S.A.'nın sertifikalarını görüntülemek için lütfen İndir düğmesine tıklayın.

DOWNLOAD

Kalite Politikası Beyanı

 

GENEKOR Biyoteknoloji Araştırma Ltd. Şti., EN ISO 9001:2015 Uluslararası Standartına uygun olarak Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını temel alarak politikasını, hedeflerini ve Kaliteye olan bağlılığını tanımlamış ve belgelemiştir.

Kalite Politikası, Genekor Biyoteknoloji Araştırma Ltd. Şti’nin hedeflerinin yanı sıra müşteri beklenti ve taleplerine de uyarlanmıştır.

İtibarımız; Saygı, Gizlilik, Tarafsızlık ve Bağımsızlık değerlerimize bağlı kalarak süreçlerin ve kalite yönetim sistemlerinin uygulanmasına ve sürekli iyileştirilmesine aktif katılım yoluyla etkin hizmetler sunarak sürdürülmektedir.

 

Bu bağlamda;

Faaliyetler ve organizasyon yapısı sürekli olarak gözden geçirilmekte ve yürürlükteki mevzuatın gerekliliklerine, ISO 9001 kriterlerine ve Genekor Medikal A.Ş’nin gerekliliklerine tam uyum sağlayacak şekilde uyarlanmaktadır.

İşlemlerin güvenliği ve kişisel verilerin yönetimi için uygun tüm önlemler alınır.

Müşteri hizmetlerinde esneklik, hız ve verimlilik elde etmek için süreçler sürekli geliştirilmekte ve basitleştirilmektedir.

Kalite Yönetim Sisteminin yetenekleri ve araçları, etkinliğini kalıcı olarak pekiştirmek ve geliştirmek için kullanılır.

Çalışanlar, operasyonel bilgi, mesleki yeterlilik ve kalite hedeflerine yönelik farkındalık geliştirmeyi amaçlayan düzenli eğitim alırlar.

Çalışanlar ve müşteriler için güvenli, yüksek standartta bir çalışma ortamı sağlanır.

 

Kişisel Verilerin Korunması

 

GENEKOR BİYOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA LİMİTED ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

 1. Giriş

6698 sayılı kanun uyarınca kişisel verilerin hem fiziksel hem de sayısal ortamda güvenli bir şekilde korunması, işlenmesi aktarılması, silinmesi ve imhası Genekor Biyoteknoloji Araştırma Limited Şirketi tarafından azami ölçüde önem gösterilen bir husus olup tüm faaliyetlerimizde bu doğrultuda gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. Genekor Biyoteknoloji Araştırma Limited Şirketi kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm faaliyetler işbu Kişisel Verilerin Saklanması, İşlenmesi, Aktarılması, İmhası Politikası’na (“Politika”) göre yürütülmektedir.

Genekor ,bu Politika’yı kendisine rehber edinerek gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetlerini analiz edecek ve Politika’ya uyum için her türlü teknik ve idari önlemi alacaktır. Belirlenen aksiyon ve önlemler hayata geçirildikten sonra iç denetim mekanizmaları işletilerek Politikaya uygunluğun devamlılığı sağlanacaktır.

 1. Politikanın Amacı

Bu Politika’nın temel amacı kişisel verilerini işlemekte olduğumuz kimliği belirli veya belirlenebilir kişilerin; Genekor ’un kişisel veri işleme, saklama, koruma, silme faaliyetleri, bu kapsamda alınan önlemler, veri sahiplerinin hakları ve bu hakların kullanılma yöntemleri gibi konularda bilgilendirilmesidir.

 1. Politikanın Kapsamı

Bu Politika’nın kapsamı; verilerini işlemekte olduğumuz kimliği belirli veya belirlenebilir kişilerin işlenen tüm kişisel verileridir.

Politika’daki belirtilen maddeler, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilebilecek nitelikteki her türlü bilgi ve belgeyi ve bunlarla ilgili alınan önlemleri ve yapılan düzenlemeleri de kapsar.

 1. Politikanın Yürürlüğü

Genekor tarafından düzenlenen bu Politika 01.06.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Politika’nın tamamının veya belirli maddelerinin revize edilmesi durumunda Politika’nın revizyon tarihi belirtilecektir.

Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, mevzuat hükümleri öncelikli olarak uygulanacaktır. Bu temel Politika’nın dışında daha özel amaçlar için aynı konuda oluşturulan başka politika veya düzenleme bulunması halinde, öncelikle özel hükümler içeren maddeler uygulanır. Diğer politika ve dokümanların bu Politika ve ilgili mevzuat ile çelişen hükümleri uygulanmaz.

 

Şirketimiz tarafından hazırlanan ve kullanılan ilgili KVKK dökümanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz  

 

<p><strong>KVKK Politikası – indirmek için tıklayınız</strong></p>

Hasta Aydınlatma Metni – indirmek için tıklayınız

Çalışan Aydınlatma Metni – indirmek için tıklayınız

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni – indirmek için tıklayınız

Kişisel Veri Başvuru Formu – indirmek için tıklayınız

 

 

 

5. Tanımlar

TANIM

AÇIKLAMA

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

Anonim Hâle Getirme

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi

Çalışan

Genekor çalışanları

Çalışan Adayı

İşe alım amaçlı görüşülen aday

İlgili Kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

İlgili Kullanıcı                                         

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler

İmha

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işlemini

Kanun

KVKK

Kayıt ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel Verileri İşleme Envanteri

Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları kişisel verileri işleme envanteri

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi

Kişisel Verilerin İmha Edilmesi

Kişisel verilerin silinmesi, anonim hale getirilmesi veya yok edilmesi işlemi

Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi

KVKK

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KVK Kurulu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler

VERBİS (Veri Sicil Bilgi Sistemi)

Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistem

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

Hekim görüşleri

Dr. Mircea GONGU, Pozisyon: MEDEUROPA Bükreş, Onkoloji Bölüm şefi

"Genekor'un güvenilirliği ve tutarlılığı, bu şirketle 9 yılı aşkın süredir işbirliği yapmamın nedenleridir. Sonuçlara güveniyorum, çünkü kullandıkları teknoloji ve doğrulama teknikleri beni validasyonlarından emin kılıyor. Ayrıca, bilimsel danışmanlar hem  test prosedürü sırasında hem de sonuçlardan sonra, ihtiyaç duyulan her türlü yoruma yardımcı olmak için sürekli hazırlar. "

 

;

Dr. Christos J.Markopoulos Cerrahi Profesörü- Atina Üniversitesi Tıp Fakültesi Başkan: UEMS-EBS- Meme Cerrahisi Bölümü

“15 yılı aşkın süredir Genekor'la çalışıyorum. Onlara tamamen güveniyorum çünkü aldığım sonuçları gerçekten güvenilir kılan çok güncel teknolojiler ve yöntemler kullanıyorlar. Genekor'un avantajlarından biri, ayrıntılı ve açık raporlar ile çok faydalı ve takdire değer sürdürülebilirlikte sağladıkları bilimsel destektir. Numune sürecinde günlük işbirliği ve sonuçların web tabanlı anında bilgisi de bahsetmeye değer. Son olarak, ilgili araştırma, eğitim ve öğretim projelerini desteklemeye her zaman isteklidirler."

;

Dr. Vassilios Venizelos Uzmanlık: Meme Cerrahı- Mastoloji uzmanı Pozisyon: Metropolitan Hastanesi Meme Bölümü Başkanı Metropolitan Hastanesi Meme Cerrahisi Kliniği Direktörü Yunanistan Meme Cerrahisi Derneği Başkanı

“Genekor Medikal bizler için değerli bir iş ortağı olduğunu kanıtlamıştır. Kanser için moleküler tıpta derin bir bilgi ve deneyimin yanı sıra hekimin ihtiyaç ve taleplerine odaklı bir anlayışa sahiptirler. Hızlı, kapsamlı ve güvenilir sonuçlar sağlarlar. "

;

Dr. Paris Kosmidis Pozisyon: Hygeia Hastanesi Patoloji- Onkoloji Bölümü Başkanı Hygeia Hastanesi Bilimsel Kurul Direktörü

“Genekor Medikal, karmaşık kanser vakaları ile ilgilendiğimde güvendiğim şirkettir. Prosedürler ve raporlar çok profesyonel ve kapsamlı, aynı zamanda basit ve hızlıdır. Hastaya ve birlikte çalıştıkları hekime gerçek bir ilgi gösterirler. "

;

Athena Christopoulou, MD,PhD Pozisyon: Patras St. Andreas Hastanesi Patoloji- Onkoloji Birimi Başkanı

“Genekor'un kanser moleküler testi ve raporlamasındaki deneyimi, günlük klinik uygulamada hassas tıbbın uygulanmasını daha kolay ve daha tutarlı hale getirmiştir. Özellikle agresif ve nadir kanserlerle ilgilnirken gerekli genetik testler için Genekor’u kesinlikle tavsiye ederim. "

;

Dr. Gabriel Cristian VIISOREANU Pozisyon: Şef, Onkoloji Cerrahı MONZA Özel Meme Enstitüsü

"Genekor her zaman kapsamlı ve açık raporlar sunar. Ayrıca, hastanın test sürecinin her adımında ve rapor çıktıktan sonra hekimle yakın çalışırlar. "

;
Change cookies consent Revoke cookies consent