Genekor, moleküler onkolojide, kişiselleştirilmiş tedavi için en yüksek kalitede hizmetler sunarak prognoza, öngörmeye ve tanı koymaya odaklanır

Genekor Hakkinda


Genekor Hakkinda

Genekor Biyoteknoloji, onkoloji, kardiyoloji, nöroloji ve farmakogenomik alanlarına odaklanan bir genetik tanı merkezidir. Merkezimiz, hastaların tanı konulmasından tedavi seçimine kadar olan yolculuklarını kişiselleştirebilmeyi ve kalıtsal sendromlara genetik yatkınlıklarını ortaya çıkarıp, bunlara yanıt bulabilmeyi amaçlar.      

Misyonumuz, günlük klinik uygulamalarda kullanılabilecek kişiye özgü ve güvenilir çeşitli moleküler testler/analizler geliştirip; doktorların hastalarının kişiselleştirilmiş tedavilerini seçebilmesine yardımcı olmaktır.

Genekor Biyoteknoloji’nin odak noktaları:

 

  • Hedeflenen Tedaviye Yanıt
  • Farmakogenetik
  • Kalıtsal Kanser Tayini (Meme Kanseri, Kolon Kanseri, Tiroit Kanseri, Pankreas Kanseri, vb.)
  • Yeni özgünTeknolojik Platformlar (OncotypeDX BreastTM, HerediGENETM, PrIMeTM)

 

 

 

 

 Merkezimiz, kaliteli ve güvenilir hizmet verebilmek adına bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eder.           

Sertifikalar

Sertifikalar

Kalite Politikası Beyanı

Genekor Biyoteknoloji Araştırma Ltd. Şti., EN ISO 9001:2015 Uluslararası Standartına uygun olarak Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını temel alarak politikasını, hedeflerini ve Kaliteye olan bağlılığını tanımlamış ve belgelemiştir.

Kalite Politikası, Genekor Biyoteknoloji Araştırma Ltd. Şti’nin hedeflerinin yanı sıra müşteri beklenti ve taleplerine de uyarlanmıştır.

İtibarımız; Saygı, Gizlilik, Tarafsızlık ve Bağımsızlık değerlerimize bağlı kalarak süreçlerin ve kalite yönetim sistemlerinin uygulanmasına ve sürekli iyileştirilmesine aktif katılım yoluyla etkin hizmetler sunarak sürdürülmektedir.

Bu bağlamda;

Faaliyetler ve organizasyon yapısı sürekli olarak gözden geçirilmekte ve yürürlükteki mevzuatın gerekliliklerine, ISO 9001 kriterlerine, Türk mevzuatına, işbirliği içerisinde olduğumuz laboratuvarların ve Avrupa Birliği standartları ve mevzuatı gerekliliklerine tam uyum sağlayacak şekilde uygulanmaktadır.

 

İşlemlerin güvenliği ve kişisel verilerin yönetimi için gerekli tüm önlemler alınır.

Müşteri hizmetlerinde esneklik, hız ve verimlilik elde etmek için süreçler sürekli geliştirilmekte ve basitleştirilmektedir.

Kalite Yönetim Sisteminin yetenekleri ve araçları, etkinliğini kalıcı olarak pekiştirmek ve geliştirmek için kullanılır.

Çalışanlar, operasyonel bilgi, mesleki yeterlilik ve kalite hedeflerine yönelik farkındalık geliştirmeyi amaçlayan düzenli eğitim alırlar.

Çalışanlar ve müşteriler için güvenli, yüksek standartta bir çalışma ortamı sağlanması önceliğimizdir.

GENEKOR BİYOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA LİMİTED ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

1. Giriş

6698 sayılı kanun uyarınca kişisel verilerin hem fiziksel hem de sayısal ortamda güvenli bir şekilde korunması, işlenmesi aktarılması, silinmesi ve imhası Genekor Biyoteknoloji Araştırma Limited Şirketi tarafından azami ölçüde önem gösterilen bir husus olup tüm faaliyetlerimizde bu doğrultuda gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. Genekor Biyoteknoloji Araştırma Limited Şirketi kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm faaliyetler işbu Kişisel Verilerin Saklanması, İşlenmesi, Aktarılması, İmhası Politikası’na (“Politika”) göre yürütülmektedir.

Genekor Biyoteknoloji ,bu Politika’yı kendisine rehber edinerek gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetlerini analiz edecek ve Politika’ya uyum için her türlü teknik ve idari önlemi alacaktır. Belirlenen aksiyon ve önlemler hayata geçirildikten sonra iç denetim mekanizmaları işletilerek Politikaya uygunluğun devamlılığı sağlanacaktır.

2. Politikanın Amacı

Bu Politika’nın temel amacı kişisel verilerini işlemekte olduğumuz kimliği belirli veya belirlenebilir kişilerin; Genekor Biyoteknoloji ‘nin kişisel veri işleme, saklama, koruma, silme faaliyetleri, bu kapsamda alınan önlemler, veri sahiplerinin hakları ve bu hakların kullanılma yöntemleri gibi konularda bilgilendirilmesidir.

 

3. Politikanın Kapsamı

Bu Politika’nın kapsamı; verilerini işlemekte olduğumuz kimliği belirli veya belirlenebilir kişilerin işlenen tüm kişisel verileridir.

Politika’daki belirtilen maddeler, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilebilecek nitelikteki her türlü bilgi ve belgeyi ve bunlarla ilgili alınan önlemleri ve yapılan düzenlemeleri de kapsar.

4. Politikanın Yürürlüğü

Genekor Biyoteknoloji tarafından düzenlenen bu Politika 01.06.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Politika’nın tamamının veya belirli maddelerinin revize edilmesi durumunda Politika’nın revizyon tarihi belirtilecektir.

Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, mevzuat hükümleri öncelikli olarak uygulanacaktır. Bu temel Politika’nın dışında daha özel amaçlar için aynı konuda oluşturulan başka politika veya düzenleme bulunması halinde, öncelikle özel hükümler içeren maddeler uygulanır. Diğer politika ve dokümanların bu Politika ve ilgili mevzuat ile çelişen hükümleri uygulanmaz.

 

Şirketimiz tarafından hazırlanan ve kullanılan ilgili KVKK dökümanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz  

KVKK Politikası – indirmek için tıklayınız

KVKK Politikası – indirmek için tıklayınız

Hasta Aydınlatma Metni – indirmek için tıklayınız

Çalışan Aydınlatma Metni – indirmek için tıklayınız

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni – indirmek için tıklayınız

Kişisel Veri Başvuru Formu – indirmek için tıklayınız

 

 

İlgili Kullanıcı                                         

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler

İmha

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işlemini

Kanun

KVKK

Kayıt ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel Verileri İşleme Envanteri

Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları kişisel verileri işleme envanteri

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi

Kişisel Verilerin İmha Edilmesi

Kişisel verilerin silinmesi, anonim hale getirilmesi veya yok edilmesi işlemi

Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi

KVKK

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KVK Kurulu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler

VERBİS (Veri Sicil Bilgi Sistemi)

Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistem

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

Change cookies consent Revoke cookies consent